DomainStartStopLength
1nrrH01 16 27 11
1nrrH01 121 232 126
1nrrH02 28 120 104
1nrrH02 233 244 11