DomainStartStopLength
5yv3F01 0 20 20
5yv3F01 74 174 100
5yv3F02 21 73 52
5yv3F03 175 229 54
5yv3F04 241 341 100