DomainStartStopLength
5olnB01 0 68 68
5olnB02 69 330 261
5olnB02 424 433 9
5olnB03 331 423 92