DomainStartStopLength
4nzpA01 4 67 63
4nzpA01 97 178 81
4nzpA02 68 96 28
4nzpA02 179 363 184