DomainStartStopLength
3wstK02 40 170 130
3wstK03 171 351 180
3wstK04 352 482 130