DomainStartStopLength
3vthA01 3 253 250
3vthA01 309 362 53
3vthA02 254 308 54
3vthA02 363 382 19
3vthA03 383 482 99
3vthA03 732 750 18
3vthA04 483 731 248