DomainStartStopLength
3vlyA01 18 166 148
3vlyA01 353 430 77
3vlyA02 167 352 185
3vlyA03 431 555 124