DomainStartStopLength
3thyA01 13 124 111
3thyA02 125 297 172
3thyA03 300 470 170
3thyA03 554 619 65
3thyA04 471 553 82
3thyA05 620 930 310