DomainStartStopLength
3khrA01 2 10 8
3khrA01 78 166 88
3khrA02 11 77 66
3khrA03 167 233 66
3khrA04 244 336 92