DomainStartStopLength
3dhkH01 16 27 11
3dhkH01 121 232 126
3dhkH02 28 120 104
3dhkH02 233 246 13