DomainStartStopLength
2yfhC01 2 52 50
2yfhC01 424 448 24
2yfhC02 53 188 135
2yfhC03 208 372 164