DomainStartStopLength
1vbhA01 3 114 111
1vbhA01 200 246 46
1vbhA02 115 199 84
1vbhA03 247 344 97
1vbhA04 345 385 40
1vbhA04 513 534 21
1vbhA05 386 510 124
1vbhA06 535 876 341