DomainStartStopLength
1uvtH01 16 27 11
1uvtH01 121 232 126
1uvtH02 28 120 104
1uvtH02 233 241 8